Głównej zawartości

 

INFORMACJA O POŁĄCZENIU

spółki „Zakład Budynków Komunalnych I” Sp. z o.o.

ze spółką „Zakład Budynków Komunalnych IV” Sp. z o.o.

Zarząd Spółki „Zakład Budynków Komunalnych I” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-280) ul. Zamenhofa 16, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000000110 posiadająca NIP: 7393203286, REGON: 511338433, informuje, że w dniu 16 kwietnia 2021 roku nastąpiło połączenie Spółek - „Zakład Budynków Komunalnych I” Sp. z o.o. (Spółka Przejmująca) ze spółką „Zakład Budynków Komunalnych IV” spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie (10-506) ul. Kętrzyńskiego 3 A wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000189737, posiadająca NIP: 7393203292, REGON: 511340269,  (Spółka Przejmowana) w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (zwana dalej: k.s.h.), tj. przez przeniesienie całego majątku Spółki Przejmowanej na Spółkę Przejmującą (łączenie się przez przejęcie).

Połączenie spółek zostało dokonane w drodze sukcesji uniwersalnej, a „Zakład Budynków Komunalnych I” sp. z o.o. z dniem 16 kwietnia 2021 roku wstąpiła we wszystkie prawa i obowiązki „Zakładu Budynków Komunalnych IV” sp. z o.o., w tym prawa i obowiązki wynikające z umów zawartych przez Spółkę Przejmowaną, w tym umów o zarządzanie nieruchomościami oraz przejęła wszystkie należności i zobowiązania Spółki Przejmowanej, co oznacza zachowanie pełnej ciągłości organizacyjnej i prawnej, w tym pełne zabezpieczenie wszystkich zobowiązań. Stroną dotychczasowych umów stał się „Zakład Budynków Komunalnych I” Sp. z o.o. Skutki te nastąpiły z mocy prawa, automatycznie, jako skutek wpisu w KRS połączenia spółek.

 Tym samym, od dnia 16 kwietnia 2021 roku aktualne dane (w tym dla dokumentów, faktur) są następujące:

„Zakład Budynków Komunalnych I” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynie ul. Zamenhofa 16, 10-280 Olsztyn.

Numer KRS: 0000000110, NIP: 7393203286, REGON: 511338433.

Prezes Zarządu „Zakład Budynków Komunalnych I” sp. z o.o.

Marzena Fesnak